Uitnodiging ALV 29-06-22

Beste ouders van ‘t Vlot en de PPS,

 

Bij deze willen we jullie van harte uitnodigen voor de ALV op woensdag 29 juni a.s.

Voor het eerst in twee jaar kunnen we weer live bij elkaar komen. Dit is een mooie kans om elkaar na al die tijd weer te kunnen ontmoeten! Tijdens de ALV bespreken we samen wat de school van onze kinderen aangaat. Als ouder ben je lid van de vereniging, en heb je het recht te stemmen tijdens de ALV. Je hebt dus een belangrijke rol in de ALV.

 

De inloop start om 19.15 uur, de vergadering vangt om 19.30 uur aan. De vergadering vindt plaats op jenaplanschool ‘t Vlot, Mars 1C in Hoogezand.

 

Aansluitend op de vergadering willen we met een hapje en een drankje met jullie toosten op het 26(!)-jarig bestaan van de Vereniging Jenaplanonderwijs Noord (vorig jaar helaas niet mogelijk vanwege corona).

 

De Agenda:

 

  1. opening en mededelingen
  2. vaststellen bestuursverslag en jaarrekening
  3. resultaten inspectiebezoeken in mei j.l.
  4. problematiek vrijwillige ouderbijdrage
  5. ouderparticipatie
  6. wvttk
  7. rondvraag
  8. borrel

 

Extra agendapunten kunnen tot 48 uur voor aanvang van de vergadering per email ingediend worden op het adres: bestuur@jenaplanschool.nl

 

Aanmelden voor de vergadering kan via de volgende link:

https://forms.gle/6wdHhJ3LYaMrnuTz8

 

We hopen op een grote opkomst,

Vriendelijke groet,

 

Linda van der Grijspaarde

Voorzitter Raad van Toezicht VJN

 

Tamara Baron en Tom Verbeek

College van Bestuur

 

 

 

--------

 

 

Toelichting op de agenda:

 

2.

Jaarlijks moet het schoolbestuur financieel en beleidsmatig verantwoording afleggen over het voorgaande kalenderjaar aan de ALV. Het bestuur doet dat middels het Bestuursverslag, waarin ook de jaarrekening is opgenomen.

Het verslag en de jaarrekening worden voorafgaand aan de vergadering gecontroleerd door onze accountant.

Zijn verslag ligt ook ter inzage voor de leden.

(zie downloads hieronder)

 

3.

In mei heeft de onderwijsinspectie een tweetal onderzoeken gedaan op onze scholen. Ten eerste het kwaliteitsonderzoek op de Peter Petersenschool (met name gericht op resultaten, zorg en kwaliteit). Daarnaast heeft er ook een zogenaamd bestuursonderzoek plaatsgevonden, waarbij de inspectie naar een drietal belangrijke criteria kijkt. 

De resultaten van deze onderzoeken worden door de inspectie gepubliceerd. 

 

4.

De algemene ouderbijdrage is altijd een vrijwillige bijdrage geweest. Over het hoe en waarom van deze bijdrage hebben we ouders regelmatig geïnformeerd. Nu zien we dat de betaling van deze bijdrage met name het afgelopen jaar fors is afgenomen (PPS ca. 45% en Vlot ca. 25%).

Deze ouderbijdrage gebruiken we niet alleen voor vieringen, excursies, activiteiten OR, maar ook voor bijvoorbeeld de stamgroep potjes, de Sinterklaaskadootjes en het kersfeest. Daarnaast gebruiken we de bijdrage om jenaplan-specifieke activiteiten en leermiddelen te ontwikkelen.

Deze zaken komen allemaal fors in de knel, indien steeds meer ouders de bijdrage niet meer betalen.

 

 

Daarnaast is met ingang van afgelopen schooljaar ook de bijdrage voor de schoolreizen en schoolkampen vrijwillig geworden. Het zal duidelijk zijn dat deze ook onder druk komen te staan als ouders hier niet meer voor willen betalen.Een schoolreis of -kamp is dan niet meer te organiseren.

Kortom, een serieus probleem dat we graag met de aanwezig leden willen bespreken.

(zie bespreekstuk hieronder) 

 

5. Binnen OR, MR, Raad van toezicht, directie en teams wordt regelmatig gesproken over de betrokkenheid van ouders bij de scholen en het onderwijs. Het gevoel overheerst dat deze ouderparticipatie afneemt, ondanks dat er heel veel gebeurt op de scholen. Graag wisselen we met de ouders van gedachten om nieuwe initiatieven en ideeën te delen.