Nieuwbouw en verbouw PPS

Interview van OOG-Radio met directeur Tom Verbeek over de nieuwbouwplannen (15-1-22)

https://www.mixcloud.com/haren-doet/15-januari-2021-peter-petersenschool-kan-uitzien-naar-nieuwbouw/

 

Van een school met 8 stamgroepen zijn we in een krappe zes jaar tijd uitgegroeid naar een school met op dit moment dertien volwaardige stamgroepen. Een aantal groepen dat helaas niet meer paste in het huidige gebouw, dat berekend was op slechts 8 klassen. Kortom de PPS was, dankzij een nieuwbouwwijk en een toenemende belangstelling voor jenaplanonderwijs fors uit zijn jasje gegroeid.

Gelukkig kwam vier jaar geleden het gebouw van de Visio-school vrij omdat de kinderen van deze school ondergebracht werden in hun eigen hoofdgebouw.

Allereerst verhuisde de stamgroep Thule naar ‘De Overkant’. Al snel volgende in de daaropvolgende jaren nog drie andere stamgroepen, zodat het gehele gebouw in korte tijd in gebruik kon worden genomen. 

Ook vonden hier de IB’ers, RT’er en op een gegeven moment onze ‘eigen’ BSO Peter Pan van de SKH een plekje in dit gebouw.

Anderhalf jaar geleden bleek ook de ruimte in De Overkant niet meer toereikend voor al onze groepen. Daarom is er een tijdelijk lokaal (zie foto) geplaatst naast de school, waarin nu de Apenrots huist.

 

Tijdelijke oplossing

Een prima tijdelijke oplossing, echter blijft het met drie locaties, waarvan 2 tijdelijke natuurlijk erg behelpen.

De gemeente Groningen heeft daarom vorig jaar besloten dat de Peter Petersenschool definitief mag uitbreiden. 

Ondertussen hebben we na de interne stamgroepenverhuizing en de realisatie daardoor van drie bouwvleugels (onder-, midden- en bovenbouw) tevens besloten dat we voorlopig 12 stamgroepen de meest ideale omvang voor dit moment vinden. Het maakt dat we als team eigenlijk alle kinderen nog persoonlijk kennen, dat we allemaal samen de weeksluitingen en andere activiteiten kunnen bijwonen en dat er voldoende ruimte is om samen te spelen, te werken en te leren.

 

Permanente uitbreiding

Op basis van de leerlingenprognoses mag de school nu met 520m2 meter uitbreiden door middel van nieuwbouw. De raad van Haren had hier al een besluit overgenomen en dat is vervolgens overgenomen door de gemeente Groningen.

Daarmee werd het startschot gegeven om plannen voor deze uitbreiding verder uit te werken en in gang te zetten. 

 

 

Voorlopig ontwerp

Samen met architectenbureau KAW, adviesbureau BCN heeft de projectgroep van de PPS een prachtig ontwerp gemaakt voor een moderne uitbreiding van de PPS. Hierbij staan begrippen als samen werken en leven, transparantie en verbinding en duurzaamheid centraal. 

 

De uitbreiding betreft een viertal lokalen en een nieuwe speelzaal rond een groot centraal leerplein, welke ook te gebruiken is als ruimte om met alle kinderen en ouders onze vieringen te vieren. Dit leerplein krijgt een grote glazen wand met grote deuren naar het nieuw in te richten schoolplein.

 

Alle stamgroepen hebben straks directe toegang vanuit hun lokaal tot het groene speelplein. In de nieuwe ruime speelzaal kunnen de onderbouwen straks hun spel spelen. De multifunctionele ruimte  kan bijvoorbeeld gebruikt worden door het team, de BSO en/of externe begeleiders.

 

Dit voorlopig ontwerp wordt na overleg met de gemeente verder uitgewerkt naar een definitief ontwerp, met bijbehorende kredietaanvraag, die uiteindelijk door college en gemeenteraad moet worden goedgekeurd. Het streven is om dit definitief ontwerp voor de zomervakantie af te ronden. In afwachting van besluitvorming, aanbesteding en enkele aanvullende onderzoeken hopen we dan in oktober van dit jaar te kunnen starten met allereerst de sloop van het Visiogebouw en vervolgens de bouw van onze uitbreiding.

We hopen onze groepen in de Overkant tijdens de sloop en bouw een aantal maanden te huisvesten in het Zernikegebouw naast onze school. 

Een dusdanige verbouwing en bouw kan nooit zonder enige overlast gebeuren. ‘Wie mooi wil zijn moet tenslotte pijn lijden’..... Echter de veiligheid en een beperking van de overlast tijdens schooltijd heeft hierbij de hoogste prioriteit.

 

Verbouwing huidig gebouw

Naast de uitbreiding gaan we ook het huidige gebouw op een aantal onderdelen grondig aanpakken. Het twintig jaar oude gebouw voldoet op een aantal punten niet meer aan de eisen die we aan moderne onderwijshuisvesting stellen. Zo wordt er verbouwd om een aantal, met name onderwijskundige, verbeteringen te realiseren. Hoewel de plannen hiervoor nog helemaal definitief zijn uitgewerkt hopen we wel een aantal prangende wensen te realiseren.

 

Verbouwplannen

Elke bouwvleugel met vier stamgroepen (midden- en bovenbouw) krijgt een ruimer en transparant leerplein, waar de kinderen uit verschillende stamgroepen kunnen samenwerken. Hiervoor worden de huidige toiletgroepen deels verplaatst, zodat tussen de midden- en bovenbouwen meer open ruimte ontstaat. 

 

De voormalige speelzaal wordt tot een lichter en transparanter centraal ontmoetingsplein omgebouwd, waar kleinere en grotere groepen samen kunnen leren, werken en spelen. In de overgang tussen oud- en nieuwbouw komt het wissellokaal, waar een midden- of bovenbouwgroep gehuisvest zal worden. 

Alle bestaande groepslokalen krijgen een eigen deur naar buiten. Ook komt er een nieuwe centrale keuken waar kinderen van alle leeftijden samen met ouders kunnen koken.

Tenslotte zullen we een tweetal nieuwe kantoren en werkruimten op de vide gaan maken.

Het streven is om de verbouwing zo veel mogelijk tijdens vakanties e.d. uit te voeren.

 

Een nieuw plein 

Met de sloop van de Overkant en de realisatie van de nieuwbouw zal het plein bij de PPS fors in omvang toenemen. Hiervoor heeft een werkgroep de eerste plannen gemaakt. Onderdeel hiervan is het verplaatsen van de huidige Torteltuin naar het nieuw te realiseren schoolplein. Gezien het beperkte budget zullen hierbij zeker de hulp van ouders gaan inroepen. Dat ouders van de PPS hierbij een grote rol kunnen spelen kunnen we zien aan de huidige Torteltuin. Een eerste indruk van de mogelijkheden zien jullie in een voorontwerp van Essienna. De werkgroep gaat dit verder samen met de architect uitwerken tot een compleet inrichtingsplan.

Te nemen stappen

Nu het voorlopig ontwerp klaar is schuiven we door naar de zogenaamde DO-fase (definitief ontwerp). Hierin wordt het ontwerp verder uitgewerkt met diverse adviseurs. Tevens moet er een raadsvoorstel voorbereid en ingediend worden zodat de gemeenteraad een definitief besluit kan nemen over het benodigde krediet voor de uitbreiding.

Voor de verbouwing moeten nog een aantal zaken uitgezocht worden en moet gekeken worden wat er binnen het beschikbare eigen budget wel of niet mogelijk is. 

Aansluitend kan dan de bouw aanbesteed worden.

Na afronding van een aantal noodzakelijke onderzoeken hopen we in oktober te starten met de sloop en bouw.

 

Als alles meezit zouden we in de zomer van 2022 onze vernieuwde en uitgebreide Peter Petersenschool in gebruik kunnen nemen.

Ondertussen is de gemeente bezig om met alle betrokkenen en omwonenden het verkeersplan rond de Rummerinkhof af te ronden. De gemeente  is van plan om hier in april een inloopavond voor te organiseren.

 

Alle informatie in deze nieuwsbrief is uiteraard onder voorbehoud van eventuele wijzigingen en toekomstige besluitvorming in het vervolgtraject. 

Uiteraard houden we jullie regelmatig op de hoogte van de voortgang.