Ouderbijdrage Peter Petersenschool

De ouderbijdrage voor de Peter Petersenschool en ‘t Vlot is opgebouwd uit drie onderdelen. Ten eerste de contributie voor het lidmaatschap van de Vereniging Jenaplanonderwijs Noord, dit betreft een bedrag per gezin. Het tweede deel is de vrijwillige ouderbijdrage per kind. Het derde deel tenslotte betreft de vergoeding die gevraagd wordt voor deelname aan de schoolkampen of schoolreizen.

 

Verenigingscontributie per gezin:  €  100,-

Ouderbijdrage per kind:                  €    35,-

 

Kosten schoolreisjes/schoolkampen;

Onderbouw: € 12,50   Middenbouw en Bovenbouw  30,- per dag (bovenbouw gaat 3 dagen op kamp)

 

Waarom vragen scholen een bijdrage van de ouders?

Alle scholen ontvangen van het rijk middelen om onderwijs te geven aan de kinderen. De hoogte van de gelden is direct afhankelijk van het aantal leerlingen. Deze gelden zijn bedoeld om de primaire kosten van het onderwijs te betalen. Denk daarbij aan leerkrachten, leermiddelen, onderhoud e.d.). Dit betreft dus een vergoeding voor de meest basale kosten van het onderwijs.

De meeste scholen in Nederland willen echter wat extra’s bieden aan hun kinderen. Dit kan op veel verschillende manieren. Van schoolfeesten tot iPads, van kleinere klassen tot extra ondersteuningen en van meer excursies tot extra schoonmaak.

De meeste scholen vragen hiervoor een vrijwillige bijdrage van de ouders.

 

Waarom wordt er een ouderbijdrage op ’t Vlot en de Peter Petersenschool gevraagd?

Als  Vereniging met slechts twee kleine scholen hebben we te maken met een aantal kosten die op een kleine organisatie zwaarder drukken, dan op een grote Stichting met soms tientallen scholen. Denk daarbij aan administratiekosten, onderhoud, onderwijskundige ondersteuning, inkoop leermiddelen, etc.

Daarnaast hebben we te maken met twee relatief kleine schoolteams, waarin wel alle disciplines vertegenwoordigd moeten zijn (denk aan vakleerkracht gym, Intern Begeleiders, Remedial Teachers, etc.).

 

Verder verzorgen we als jenaplanscholen onderwijs vanuit een specifieke visie. Wij willen veel ruimte houden voor de inbreng van kinderen en betekenisvol onderwijs bieden. Daarom werken we voor sommige vakken niet altijd met kant en klare methoden, maar ontwikkelen en maken we eigen lesmateriaal. We werken veel in projecten en rond thema’s. Daarbij vinden we ervaren en onderzoeken erg belangrijk. Het werken met concreet materiaal (denk bijvoorbeeld aan Middeleeuws koken) en het bezoeken van musea en bijzondere plaatsen, speelt daarbij een belangrijke rol.

 

Jenaplanonderwijs brengt soms ook op een andere manier extra kosten met zich mee.

Denk daarbij aan het streven de groepen klein te houden. In 2015 hebben we op de Peter Petersenschooll besloten van 3 naar 4 middenbouwen te groeien, omdat de groepen dreigden vol te raken.

We hechten aan een fijne, inspirerende en veilige omgeving voor onze kinderen. Om die reden is bijvoorbeeld besloten de inrichting van het nieuwe gebouw voor ’t Vlot niet meer met oud meubilair te doen, maar versneld modern en toekomstgericht nieuw meubilair aan te schaffen.

We willen dat onze stamgroepleiders zich vooral met hun primaire taak van onderwijzen bezig zijn. Om die reden hebben we bijvoorbeeld op beide locaties een conciërge en is er iemand extra aangesteld voor administratieve ondersteuning.

 

Waaraan wordt de schoolbijdrage besteed en hoe wordt dit verantwoord?

De gelden van de Verenigingscontributie worden aan de algemene middelen toegevoegd. Het bestuur stelt samen met de directie jaarlijks een begroting op, waarin wordt aangegeven, waaraan het geld besteed wordt. Hierin staat aangegeven hoeveel de Vereniging bijvoorbeeld uitgeeft aan personeel, leermiddelen, scholing, onderhoud, energie, etc. Deze begroting sluit aan bij het betreffende jaarplan, waarin de keuzes worden toegelicht of onderbouwd.

Na een kalenderjaar wordt de rekening opgemaakt. In deze jaarrekening worden alle uitgaven verantwoord. Deze jaarrekening wordt, na controle door de accountant, ter vaststelling aangeboden aan de Algemene Ledenvergadering. Alle leden (ouders) worden jaarlijks uitgenodigd om over begroting en jaarrekening mee te praten tijdens de twee ledenvergaderingen.

De vrijwillige ouderbijdrage per kind wordt in twee delen opgesplitst. De helft gaat naar de ouderraad (PPS) en feestcommissie (’t Vlot). Hiervan worden bijvoorbeeld de vieringen betaald, schoolshirts aangeschaft, Sinterklaaskadootjes gekocht, etc.

Het andere deel wordt gebruikt ter versterking van met name ons culturele en creatieve profiel. Mede daarvan investeren we bijvoorbeeld in professioneel zangonderwijs, deelname aan veel culturele activiteiten die in de gemeenten worden georganiseerd, de ateliers op de PPS, de seizoensvieringen op ’t Vlot, etc.

 

Tenslotte zit ook de bijdrage voor de schoolkampen en schoolreizen in deze schoolbijdrage. De kosten van deze kampen worden per kind begroot en uitgegeven. In de loop van het schooljaar worden deze kosten samen met de ouderbijdragen geïnd middels incasso of factuur. Naar aanleiding van een aantal vragen van ouders, maakt elke stamgroepleider na afloop van het schoolkamp een schriftelijke afrekening van het betreffende kamp.

 

De ouderbijdrage is toch vrijwillig?

Dat klopt. Elk kind in Nederland heeft toegang tot goed onderwijs, onafhankelijk van het inkomen van de ouders. Wij onderschrijven dat principe van harte. We proberen dan ook in alle communicatie over onze ouderbijdrage helder te zijn over het vrijwillige karakter van deze bijdrage. We beseffen dat het voor ouders om een behoorlijk bedrag kan gaan. Mochten ouders niet in staat zijn deze bijdragen te betalen, zijn er mogelijkheden ter ondersteuning hiervan. Denk daarbij aan de Stichting Leergelden. Hierover kan contact worden opgenomen met de directie.

 

Waarom een herinnering als de ouderbijdrage niet betaald is?

We hebben de afgelopen jaren gemerkt dat de wijze van betaling van de ouderbijdrage niet altijd even duidelijk was of er soms tussendoor schiet. Al met al gaat het dan voor onze twee kleine scholen om een aanzienlijk bedrag. Het missen van deze gelden heeft uiteindelijk consequenties voor ons dagelijks jenaplanonderwijs.

Daarbij is de bijdrage voor de schoolkampen een achteraf betaling. Als ouders deze bijdrage niet betalen, zouden we niet aan onze verplichtingen richting kampeerboerderij e.d. kunnen voldoen.

 

Hoe wordt de hoogte van de schoolbijdrage bepaald?

Jaarlijks doet het bestuur van de Vereniging Jenaplanonderwijs Noord een voorstel aan de ouders m.b.t. de hoogte van de contributie en de vrijwillige ouderbijdrage. Uiteindelijk neemt de ledenvergadering hierover een besluit en stelt het bedrag vast.

De bedragen staan vermeld in de Schoolgids en op de website van de school.

 

Nog vragen?

Mochten er nog vragen zijn over de schoolbijdragen op ’t Vlot en de Peter Petersenschool, dan kan contact opgenomen worden met de directie.