Nieuws

15 maart 2020

Corona-maatregelen 't Vlot 14 maart 2020

Op dit moment wordt er door allerlei organisaties en deskundigen druk gediscussieerd over het al dan niet open houden van de scholen in Nederland. We zien in de landen om ons heen dat de meeste overheden er voor gekozen hebben de scholen te sluiten. We houden dan ook serieus rekening met de mogelijkheid dat dit de komende dagen ook voor Nederland realiteit wordt.

Corona-maatregelen 't Vlot 14 maart 2020
Wij vinden als teams en directie dat we alles moet proberen om de kinderen het onderwijs te bieden waar ze recht op hebben. Echter moeten we ook de mogelijke gezondheidsrisico’s voor kinderen, teamleden en hun omgeving in ogenschouw nemen.

Tot op heden volgen we nog steeds de richtlijnen gevolgd die de overheid heeft uitgevaardigd.

Wel hebben we ons al terdege voorbereid op een situatie waarin de scholen noodgedwongen moeten sluiten.

 

Afgelopen vrijdag is er voor alle kinderen in leerjaar 3 t/m 8 werk klaar gelegd dat bij afwezigheid van een kind of bij schoolsluiting opgehaald kan worden. daarnaast is via het online-programma Gynzy voor alle kinderen aanvullend digitaal werk klaargezet. Indien nodig zullen we jullie de handleiding en inloggegevens toe sturen.

 

Ouders van kinderen die ziek zijn of preventief thuis worden gehouden kunnen dit pakketje maandag al ophalen op school. Het ligt klaar op de tafel van het betreffende kind.

 

Indien de scholen open blijven hebben we een aantal aanvullende maatregelen genomen om het onderwijs zo veel mogelijk draaiende te houden. Aangezien ook verkouden of zieke leerkrachten thuis moeten blijven, voorzien we een aantal problemen om alle groepen te blijven bemensen. Uiteraard geldt het reguliere vervangingsprotocol, maar indien nodig worden ook onderwijsassistenten, intern begeleiders en directie ingezet bij het opvangen en lesgeven aan aanwezige kinderen.

Als de scholen open blijven dan handhaven we de maatregelen zoals we jullie in de vorige brief al hebben laten weten (zie ook de bijlage onder deze brief).

 

 

Mocht het besluit vallen dat de scholen gesloten moeten worden dan betekent dat voor onze scholen het volgende:

 • ouders worden zo snel mogelijk geïnformeerd over de sluiting van de scholen via Parro en email.
 • ouders kunnen de eerstvolgende dag het pakket schoolwerk voor hun kind(eren) ophalen op school
 • de scholen blijven dagelijk van 8.00 tot 12.00 uur bereikbaar en bemenst. De conciërges, administratie, directie en een beperkt aantal leerkrachten zijn, zo mogelijk, aanwezig om schoolwerk mee te geven en/of vragen te beantwoorden. Verder werken medewerkers, conform de oproep van de overheid, zo veel mogelijk vanuit huis. Stamgroepleiders zijn dan per email en/of Parro bereikbaar voor vragen over het schoolwerk e.d.
 • voor kinderen van ouders die vitale functies hebben binnen de gezondheidszorg, dan wel lesgeven op onze school en geen alternatieve opvang kunnen regelen,  bieden we in overleg opvang.
 • Buiten bovengenoemde ‘school’-tijden is de directie voor zeer dringende gevallen bereikbaar via het tijdelijke mobiele nummer: 06-44866183

 

Jullie begrijpen dat we de actuele situatie en ontwikkelingen nauwkeurig blijven volgen. Mochten er m.b.t. bovenstaande maatregelen nieuwe inzichten ontstaan dan zullen we jullie uiteraard zo snel mogelijk over informeren.

 

Vanuit de stamgroepleiders kregen we nog het nadrukkelijke verzoek te wijzen op het belang dat kinderen, die niet naar school kunnen, hun thuiswerk nauwgezet maken. 

Vragen over het werk kunnen aan de stamgroepleiders worden gesteld via Parro en/of mail. Hiermee voorkomen we dat kinderen achterstanden oplopen en dat de voortgang binnen stamgroepen te ver uit elkaar gaat lopen.

 

Ziek melden:

Het zou kunnen dat we ‘s morgens lastiger telefonisch bereikbaar zijn. Derhalve is het in deze situatie toegestaan om kinderen per email (i.p.v. telefonisch) ziek te melden:

‘t Vlot - vlot@jenaplanschool.nl / 0598-323082

PPS - pps@jenaplanschool.nl / 050-5350566

 

Tot zover voor nu,

Vriendelijke groet namens teams en bestuur,

 

Tamara en Tom

(directie VJN)

 

 

Bijlage:

 

Corona-maatregelen 12 maart 2020: • onze scholen blijven vooralsnog open
 • medewerkers van onze scholen met verkoudheidsklachten (loopneus, hoesten en/of keelpijn) of andere milde gezondheidsklachten moeten thuis blijven
 • kinderen die verkouden zijn blijven thuis
 • indien per locatie twee of meer leerkrachten thuis moeten blijven, zullen de betreffende stamgroepen ook thuis moeten blijven. Er is geen vervanging, dan wel aanvullende opvang beschikbaar.
 • Ouders leveren de kinderen van de midden- en bovenbouwen buiten de school af en wachten na schooltijd de kinderen buiten weer op.
 • De weeksluiting van vrijdag 13 maart op de PPS is alleen toegankelijk voor de ouders van de twee betreffende stamgroepen (Elfenbank en Villa Kakelbont). De overige kinderen zullen in hun eigen stamgroep de week afsluiten.
 • Alle volgende weeksluitingen en plenaire vieringen tot en met 31 maart zullen niet meer met de hele school gevierd worden.

 

In aanvulling hierop (14-03-20):

 • Kleuters kunnen tussen 8.05 en 8.30 uur door een ouder in de groep gebracht worden. Hierdoor hopen we op wat minder drukte bij de inloop.
 • Na schooltijd worden de kleuters collectief door de stamgroepleider naar buiten gebracht.

 

Mochten zich nieuwe ontwikkelingen voordoen, dan zullen we jullie via email en Parro zo snel mogelijk informeren.