Medezeggenschapsraad

Samenstelling MR schooljaar 2017-2018
De medezeggenschapsraad

Esther Flierman

ouder ‘t Vlot

Marije Scheffer

ouder PPS

Miriam Oosterman

ouder PPS

Monika Buist

teamlid ‘t Vlot

Gerda van den Berg

teamlid PPS

Janna Lanting

teamlid PPS

 

Jaarverslag MR 2015-2016

Terugblik 2015-2016

Het eerste onderwerp dat voorbij kwam in 2015 was het schoolplan voor 2015 met bijbehorende begroting. Dit nieuwe schoolplan straalde enthousiasme en gedrevenheid uit. Na een periode van relatieve stilstand, was er sprake van een omslag op de beide scholen van de VJN. Deze omslag uitte zich ook in het schoolplan.

Eind 2014 heeft de PPS bezoek gehad vanuit de schoolinspectie. Naar aanleiding van dit bezoek is een verbeterplan gemaakt. De voortgang van dit verbeterplan is regelmatig aan de orde geweest in de MR-vergaderingen. Naar mening van de MR zijn de verbeterpunten voortvarend opgepakt. Niet alleen op de PPS, maar ook op ’t Vlot. De MR was blij dat uit de stukken en de gesprekken bleek dat directie en medewerkers niet alleen de inspectie tevreden willen stellen, maar vooral na de al eerder genoemde periode van relatieve stilstand de kwaliteit van het onderwijs willen verbeteren. Uit het inspectiebezoek aan ’t Vlot in oktober 2015 is gebleken dat ook de inspectie vindt dat de VJN op de goede weg is.
De nieuwe directiestructuur is in 2015 regelmatig onderwerp van gesprek geweest. Een MR-lid heeft zitting genomen in de Benoemings Advies Commissie (BAC) die zich van maart tot juni bezig heeft gehouden met het zoeken naar een nieuwe directie. Deze inspanningen hebben geleid tot het benoemen van Tom Verbeek als adjunct-directeur in juni 2015. Helaas was hiermee de beoogde directie nog niet compleet en is nogmaals door het bestuur gekeken naar de gewenste directiestructuur. Dit nieuwe voorstel (2-hoofdige directie) is opnieuw met de MR besproken en de MR heeft hiermee ingestemd. De inspanningen van een nieuwe BAC, waarin opnieuw een MR-lid zitting in heeft genomen, hebben in november 2015 geleid tot het benoemen van Tom als directeur Onderwijs.
In Algemene LedenVergaderingen (ALV’s) van juni zijn de wijzigingen in de statuten en het huishoudelijk reglement van de VJN besproken. Voordat ze in de ALV besproken konden worden, heeft de MR instemming verleend op de wijzigingen. Ook is het jaarverslag en de jaarrekening over 2014 in de ALV’s aan de orde geweest. Ook deze stukken zijn eerst langs de MR gegaan.
In juni stond ook de functiemix en de werkkostenregeling op het programma. Evenals de tiende stamgroep op de PPS. De MR is akkoord gegaan met de tiende stamgroep onder de voorwaarde dat dit niet automatisch doorgroei naar een elfde of een twaalfde stamgroep betekent. Ook is de MR akkoord gegaan met de driejarige stamgroep (‘De Schatkist’, groep 3,4,5) op ’t Vlot.
In september zijn de plannen besproken om de vrijdagmiddag vrij te geven in plaats van donderdagmiddag, evenals de verschuiving van de weeksluiting van de vrijdagmiddag naar de vrijdagochtend.
Omdat er nog geen nieuwe voltallige directie geïnstalleerd was in 2015, heeft de MR in december ingestemd met een voorlopig 4-jarig schoolplan, met de kanttekening dat zodra de nieuwe directie geïnstalleerd is, er een nieuw plan geschreven wordt, waarin de ambitie van de VJN goed naar voren komt.

De MR is in 2015 ook door enkele ouders benaderd om bepaalde punten van zorg in te brengen. Dit is besproken en waar nodig van actie voorzien.
Qua samenstelling is de personeelsgeleding van de MR in 2015 een tweetal keren gewijzigd. De eerste keer in juni vanwege langdurige ziekte van Gerda van den Berg. Zij is tijdelijk vervangen door Circe Kraak waarna in oktober Henriëtte Bloem Circe vervangen heeft.
Vooruitblik
Het jaar 2015 heeft voor de MR in het teken gestaan van kritisch meekijken met de interim-directie. Het feit dat de VJN langere tijd met een interim-directie heeft moeten functioneren, heeft zijn weerslag gehad op de wijze waarop de MR heeft gefunctioneerd. Met alle respect voor hoe de interim-directie het afgelopen jaar nieuwe energie in de VJN heeft gebracht en veel verbeteringen heeft gerealiseerd, was het voor de MR vaak hollen of stilstaan.

Dit heeft er toe geleid dat de MR niet altijd heeft kunnen functioneren zoals de leden van de MR graag zouden willen. De MR heeft voornamelijk gereageerd op wat er via bestuur en interim-directie ter instemming en advies voorgelegd is.
De MR zou graag een meedenkende en vooruitdenkende MR zijn, die geluiden vanuit ouders en personeel kan vertalen richting directie en bestuur zodat deze geluiden meegenomen kunnen worden in het beleid van de VJN. Nu er een nieuwe, voltallige directie geïnstalleerd is, heeft de MR er alle vertrouwen in dat er, ook voor de MR, een stabielere periode aanbreekt waarin het adviseren over en instemming met terugkerende beleidsstukken een planbare taak zal zijn. Hierdoor komt er meer ruimte voor de leden van de MR om de ogen en oren van ouders en personeel te zijn.
Hiervoor is meer communicatie vanuit de MR met de ouders nodig. Dit jaarverslag is wat ons betreft een goede start. Verder zullen we regelmatig de lezers van de Flessenpost en De Brief op de hoogte houden van wat er binnen de MR speelt.
En we willen graag reactie van ouders en leerkrachten. Mocht er iets zijn wat jullie bezig houdt, positief zoals een goed idee om onze scholen te verbeteren of negatief zoals een algemeen zorgpunt, laat het ons weten. We willen graag meedenken!
 
De MR
André Beijers (voorzitter, ouder ’t Vlot)
Janna Lanting (secretaris, leerkracht PPS)
Monika Buist (lid, IB-er ’t Vlot)
Henriëtte Bloem (lid, leerkracht ’t Vlot)
Mirjam Oosterman (lid, ouder PPS)
Fenna Noltes (lid, ouder PPS)