Aanname procedure zij-instroom

Een door ouders gewenste wisseling van basisschool kan verschillende oorzaken hebben. Soms een praktische, zoals een verhuizing, soms een meer inhoudelijke vanwege het onderwijs of klimaat op de huidige school.

In alle gevallen is zo’n wisseling voor ouders en kinderen een ingrijpende stap. Een stap die je liever niet zet, maar soms om diverse redenen als noodzakelijk gevoeld kan worden.

Gezien de impact van zo’n stap op het betreffende kind hechten we daarom aan een zorgvuldige procedure m.b.t. zij-instroom. Voordat hierover een definitief besluit genomen kan worden is het goed dat alle vragen, zorgen en verwachtingen uitgewisseld zijn.

Orienteren

Ouders zijn ten allen tijde van harte welkom om zich vrijblijvend te oriënteren op het onderwijs op onze scholen. Hiervoor kan via de website een kennismakingsverzoek gedaan worden, waarna wij een afspraak voor een rondleiding en kennismakingsgesprek maken.

De rondleiding wordt in principe verzorgd door leerlingen uit de bovenbouwen. Zij kunnen de school laten zien en uitgebreid vertellen over het jenaplanonderwijs en hun ervaringen op onze scholen.

Aansluitend is er een kennismakingsgesprek met de directie, waarin alle ruimte is voor aanvullende vragen, informatie en verwachtingen.

 

Keuze voor jenaplanonderwijs

Wij verwachten dat ouders een weloverwogen keuze maken voor jenaplanonderwijs en stellen daarbij alles in het werk om ouders hierover zo zorgvuldig mogelijk te informeren.

Vanuit dat uitgangspunt gaan we er in principe vanuit dat ouders deze vorm van onderwijs voor al hun schoolgaande kinderen kiezen en derhalve voornemens zijn alle kinderen aan te melden. In bijzondere gevallen en overleg met de directie of zorgteam kan hier eventueel van afgeweken worden.

 

Contact met huidige school

Indien ouders serieus overwegen hun kind of kinderen aan te melden, verwachten wij dat ze de school van herkomst hierover informeren, waarna wij contact opnemen met de bewuste school voor het uitwisselen van informatie over de betreffende kinderen.

Dit contact met leerkracht(en) of intern begeleider van de huidige school wordt gelegd door de intern begeleider van onze scholen. Na terugkoppeling met de directie neemt deze weer contact op met de ouders. Soms resulteert dit in een directe plaatsing, soms is er behoefte aan een vervolg-gesprek. Indien er sprake is van specifieke zorg, kan het zorgteam geconsulteerd worden voor een advies over eventuele plaatsing. Hierop volgt altijd een vervolg-gesprek met ouders en directie.

 

Let op: Wanneer het kind een verwijzing naar het SBO of SO heeft, of de huidige school is dat voornemens, zullen we het kind niet aan kunnen nemen. We willen voorkomen dat er dan binnen een erg kort tijdsbestek opnieuw een schoolwisseling plaats moet vinden.

 

Aanmelding

Na deze stappen kan het kind of kinderen eventueel aangemeld worden, middels het inschrijfformulier. Wij zullen het kind dan plaatsen in een stamgroep, zodat met de betreffende leerkracht(en) afspraken gemaakt kunnen worden over moment van instroom en eventuele wennen.

 

Meelopen of proefdraaien

Wij hanteren in het geval van zij-instroom het uitgangspunt dat een hernieuwde schoolkeuze een complexe afweging is, waarvoor de verantwoordelijkheid primair bij de ouders ligt. Uiteraard zijn we ook bereid om ook de kinderen goed te informeren en rond te leiden op school. Echter vrijblijvend meelopen of proefdraaien is, mede gezien het grote aantal verzoeken en de impact op de stamgroepen en leerkrachten, voor ons niet te organiseren.

 

Wennen

Na definitieve plaatsing van de kinderen op de scholen is er uiteraard wel de mogelijkheid voor het kind om te wennen in de stamgroep waar het kind geplaatst is. Dit gebeurt altijd in overleg met de leerkracht van de stamgroep waar het kind geplaatst wordt.

Aan het einde van een schooljaar leent zich daar de jaarlijkse wenmiddag het beste voor.

 

Tijdelijke aannamestop

In het geval van bijzondere ontwikkelingen m.b.t. de leerlingenaantallen kan de directie besluiten tot een (tijdelijk) aanname stop voor een school, beide scholen of specifieke groepen. In dat geval worden in de betreffende periode geen nieuwe afspraken gemaakt voor kennismakingsgesprekken en aannameprocedures opgestart. Belangstellende ouders kunnen wel aangeven geïnformeerd te willen worden m.b.t. het beëindigen van een aanname stop.

 

Gezien het belang van een zorgvuldige aanname procedure, worden er in de laatste drie weken voor de grote vakantie geen nieuwe procedures meer opgestart. In het nieuwe schooljaar kunnen weer nieuwe verzoeken voor kennismaken in behandeling genomen worden.